Cele statutowe

Cele działalności statutowej Fundacji:
– promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturowym,
– inicjowanie i wspieranie działań dotyczących edukacji kulturalnej,
– rozwijanie międzynarodowej współpracy kulturalnej,
– inicjowanie i wspieranie regionalnych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, związanych z polską kulturą regionalną i dziedzictwem narodowym,
– ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez przygotowywanie i realizację projektów badawczych i konserwacyjnych,
– ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez podtrzymywanie tradycji regionalnej i narodowej, pielęgnowanie polskości rozwój świadomości narodowej i kulturowej,
– promocja i wspieranie kultury regionalnej i polskiej za granicą,
– gromadzenie i analizowanie danych dotyczących życia kulturalnego i dziedzictwa narodowego w Polsce i za granicą,
– upowszechnianie kultury, w szczególności kultury wysokiej,
– prowadzenie badań nad kulturą i tradycją regionalną oraz wspieranie projektów naukowych i badawczych poświęconych zagadnieniom związanym z naukami humanistycznymi i szeroko rozumianą kulturą,
– wspieranie twórców, zarówno profesjonalnych jak i amatorów,
– tworzenie warunków do rozwoju twórczości i promocji młodych talentów,
– popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej w tym architektury, projektowania oraz sztuki w przestrzeni publicznej,
– inicjowanie i wspieranie współpracy interdyscyplinarnej między środowiskami naukowymi i artystycznymi.